Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ” – Πολεμικό Μουσείο NEXT

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 21/2022 διακήρυξη προκηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Ηλεκτρονική Διαγνωστική Διαδικασία με τίτλο «Πολεμικό Μουσείο NEXT», με Κωδικό ΟΠΣ 5104622, του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020».

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/07/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/07/2022, ημέραΤρίτη και ώρα 08:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από́ τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά́, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.

Συνολικός προϋπολογισμός: 786.580,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 975.359,20 € με ΦΠΑ 24%.

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 72262000 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV: 72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, 79822500 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, 30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Αναθέτουσα αρχή: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) / 4ε, ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 – ΡΟΥΦ, 17778 AΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Αντισυνταγματάρχης (ΠΒ) Θεοφάνης Δημητρίου, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr, Τηλέφωνο: +30 2103483150, Φαξ: +30 2103454603

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: http://www.army.gr

Χειριστής θέματος: Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr).

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ – Ετήσια συντήρηση/καθαρισμός των λιποσυλλεκτών του Νοσοκομείου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας