Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια Α΄ υλών για την παραγωγή αντιπηκτικού υγρού για την κάλυψη αναγκών και των τριών κλάδων των ΕΔ

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» / Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’  αριθμ. 12/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη  Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια Α΄ υλών για την παραγωγή αντιπηκτικού υγρού για την κάλυψη αναγκών και των τριών κλάδων των ΕΔ», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (2.813.186,10 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 185302.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 03η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 07η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:15.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 3483136. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπολοχαγός (ΕΜ) Ιωάννης Δέδογλου (email: str-asdys-dpm2@army.gr ).

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: str-asdys-dpm7@army.gr ).

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 20 επιβατικών οχημάτων πολιτικού τύπου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας