Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια Α’ υλών

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 50/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας με θέμα: «Προμήθεια Α’ υλών (δοχεία συσσωρευτών 12Vx70AH και 12Vx100AH) για την κάλυψη αναγκών των ετήσιων προγραμμάτων κατασκευής συσσωρευτών από το 303 ΠΕΒ».

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους πεντακοσίων ενός χιλιάδων ευρώ (501.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 198300.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: η 21η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 25η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:15.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 348 3144 – 3020.

Υπεύθυνος επικοινωνίας, Λοχαγός (ΤΧ) Νικόλαος Σπυράκης, email: str-asdys-dpm3@army.gr

Προηγούμενο 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: Προμήθεια Ζωνών Βαθμοφόρων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας