Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια Ενός (1) Λαστιχοφόρου Εκσκαφέα Τάφρων και Ενός (1 ) Ανισότροχου Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα Φορτωτή

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 69/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Ενός (1) Λαστιχοφόρου Εκσκαφέα Τάφρων και Ενός (1 ) Ανισότροχου Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα Φορτωτή».

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τις τιμής (χαμηλότερη) τιμή ανά είδος Προμήθειας – Ειδικού Μηχανήματος.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 124.ΟΟΟ,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 153.760,ΟΟ€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ποσότητα: 2 Τεμάχια

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από ο8:ΟΟ -14:00, 116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ, Άραξος Αχαΐας Τηλεφ. 2693055040-1, e-mail: diavgeia116cw@gmail.com

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.ρrοmίtheυs.gον.gr και www.hαf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 26Ο137.

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 27η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 28η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα Ο9:00 π.μ.

Προηγούμενο 111 Πτέρυγα Μάχης: Προμήθεια Εμφιαλωμένων Φυσικών (Μεταλλικών) Νερών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας