Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους Νέου Τύπου (τζάκετ παραλλαγής Ν/Τ)

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’  αριθμ. 15/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους Νέου Τύπου (τζάκετ παραλλαγής Ν/Τ)», για κάλυψη επιτακτικών αναγκών Ν/Σ οπλιτών, μαθητών και εξερχομένων παραγωγικών σχολών.

Κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς και αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (4.440.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 28η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 5η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 188966.

Το ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ), προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλείται όπως καταχωρήσει την περίληψη της (β) σχετικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: str-asdys-dpm7@army.gr ).

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 3483224. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Ταγματάρχης (ΥΠ) Γεώργιος Πατσούρας (email: str-asdys-dpm3@army.gr ).

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας