Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια εφοδίων – υλικών «84.000 κιλά αβουλκάνιστο μορφοποιημένο ελαστικό» για κάλυψη αναγκών του 304 ΠΕΒ

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 66/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει  ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια εφοδίων – υλικών «84.000 κιλά αβουλκάνιστο μορφοποιημένο ελαστικό» για κάλυψη αναγκών του 304 ΠΕΒ».

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (399.900,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 255134.

Έναρξη υποβολής προσφορών η 07η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 04η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 08η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210- 3483144. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Λοχαγός (ΤΧ) Νικόλαος Σπυράκης, email: strasdys-dpm3@army.gr

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο Ελληνική Αστυνομία: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας