Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια κονσερβοειδών

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» / Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’  αριθμ. 03/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια κονσερβοειδών (παρασκευασμένα φαγητά με κρέας, παρασκευασμένα φαγητά χωρίς κρέας, και χοιρινό σε σάλτσα)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τεσσάρων εκατομμυρίων, διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (4.293.261,90 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 182946.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 10η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 16η Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:15.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 3483239. Υπεύθυνη επικοινωνίας, Λοχαγός (ΕΜ) Ευάγγελος Γεωργακούλης (email: str-asdys-dpm2@army.gr ).

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: str-asdys-dpm7@army.gr )

Προηγούμενο ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ: Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας