Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια Πάγκων και Καθισμάτων

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ)/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΔΠΜ)/3α, με την υπ’  αριθμ. 21/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη  Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από Υπογραφή της με θέμα: «Προμήθεια Πάγκων και Καθισμάτων Πτυσσόμενων Γενικής Χρήσης» για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων (ειρηνευτικών αποστολών, εθνικών ασκήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εστιατορίων – στρατωνισμού), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με δυνατότητα κατακύρωσης της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας των υπό προμήθεια αγαθών.

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (367.040,00€), συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 39113300 Πάγκοι-καθίσματα

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών: Διάρκεια σε μήνες 24

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία: 19/06/2023 Τοπική ώρα: 15:00

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών Ημερομηνία: 23/06/2023 Τοπική ώρα: 08:15 Τόπος: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ / ΑΣΔΥΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / 3α Πέτρου Ράλλη 1, Ρούφ , Αττική Τ.Κ: 17778

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ταγματάρχης (ΥΠ) Γεώργιος Πατσούρας Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: str-asdys-dpm7@army.gr Τηλέφωνο: +30 2103483224 Φαξ: +30 2103454603

Γενική διεύθυνση: http://www.army.gr

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια στρωμάτων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας