Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ» – Προμήθεια παράσημων, μεταλλίων και διαμνημονεύσεων ΕΔ

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 42/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας με θέμα: «Προμήθεια παράσημων, μεταλλίων και διαμνημονεύσεων ΕΔ», για την κάλυψη αναγκών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (2.941.733,50 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και Κωδικό κύριου λεξιλογίου CPV 18512200 Μετάλλια.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

ΑΣ: 173461

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 14η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

 Αποσφράγιση των προσφορών η 18η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στα τηλέφωνα: 210 3483224 – 3014 και ΦΑΞ: 210 3454603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Ταγματάρχης (ΥΠ) Γεώργιος Πατσούρας (email: asdysdpm@otenet.gr ).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Αναθέτουσα αρχή: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών

(ΔΠΜ)/ 3α,   Ταχ. διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1-ΡΟΥΦ, Πόλη: AΘΗΝΑ, Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda, Ταχ. κωδικός: 17778, Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ, Αρμόδιος για πληροφορίες: Ταγματάρχης (ΥΠ) Γεώργιος Πατσούρας

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr

Τηλέφωνο: +30 2103483224, Φαξ: +30 2103454603

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: http://www.army.gr

Προηγούμενο 251 ΓΝΑ – Προμήθεια Συσκευής Laser Φωτοδυναμικής Θεραπείας για Οφθαλμολογική Χρήση

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας