Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: «Προμήθεια πουκάμισων χειμερινών – θερινών αξ/κών – οπλιτών

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» / Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’  αριθμ. 02/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια πουκάμισων χειμερινών – θερινών αξ/κών – οπλιτών», για την κάλυψη αναγκών ένδυσης μαθητών παραγωγικών σχολών, ΥΕΑ-ΣΝ, εξερχομένων Ανθλγών και περιοδικής χορήγησης στελεχών, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (περίπτωση πολλών οικονομικών φορέων).

Συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: δύο εκατομμυρίων, τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (2.415.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 183072.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 10η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 16η Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 3483224. Υπεύθυνη επικοινωνίας, Ταγματάρχης (ΥΠ) Γεώργιος Πατσούρας (email: str-asdys-dpm3@army.gr ).

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: str-asdys-dpm7@army.gr ).

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια κονσερβοειδών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας