Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια υφάσματος σύμμεικτου φρέσκου Νο 165 Φ/Π

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 77/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια υφάσματος σύμμεικτου φρέσκου Νο 165 Φ/Π (στολή θερινή υπ’ αριθ. 8, 8α, και 8γ), για κάλυψη αναγκών περιοδικής χορήγησης στελεχών, εξερχόμενων παραγωγικών σχολών και προγράμματος παραγωγής του 700 ΣΕ»

Με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους: έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.925.500,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 283358. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 15 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: 19 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 348 3224.

Υπεύθυνος επικοινωνίας, Αντισυνταγματάρχης (ΥΠ) Δημήτριος Μπέλμπας, email: str-asdys-dpm3@army.gr

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια Κηροζινοφόρου Οχήματος 18.000 Λίτρων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας