Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια υφάσματος σύμμεικτου τύπου σάγια Φ/Π Νο 240

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 68/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας με θέμα: «Προμήθεια υφάσματος σύμμεικτου τύπου σάγια Φ/Π Νο 240», (κατασκευή στολών ΔΕΑ – ΥΕΑ), για κάλυψη αναγκών προγράμματος παραγωγής του 700 ΣΕ, ετών 2025 – 2027».

Κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (336.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 259199.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 11η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 15η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 348 3224.

Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπολοχαγός (Ο) Δημήτριος Κερμελής, email: strasdys-dpm3@army.gr

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια «Α΄ υλών», για την κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων του 691 ΒΕΒ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας