Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: «Προμήθεια υφάσματος χειμερινού ολόμαλλου ντρα Νο 330 Φ/Π

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 78/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια υφάσματος χειμερινού ολόμαλλου ντρα Νο 330 Φ/Π (στολή υπ’ αριθ. 8, χειμερινή) για κάλυψη αναγκών περιοδικής χορήγησης στελεχών, εξερχόμενων παραγωγικών σχολών και προγράμματος παραγωγής του 700 ΣΕ».

Κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους: τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (3.948.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 15η  Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 19η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:15.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 283363.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 348 3224. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Ταγματάρχης (ΥΠ) Γεώργιος Πατσούρας email: str-asdys-dpm3@army.gr

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Βελιγραδίου: Οδηγός Επιχειρείν στη Σερβία 2023

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας