Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια μηνιγγίτιδας), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 63/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει  ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια μηνιγγίτιδας), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ».

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.937.200,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 6%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 247213.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 27η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 Αποσφράγιση των προσφορών η 01η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

 Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210-3451748. Υπεύθυνη επικοινωνίας, Υπολοχαγός (ΥΚ) Καλλιόπη Πανταζοπούλου, email: str-asdys-dpm5@army.gr

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια κηροζινοφόρου οχήματος έως 5.000 λίτρων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας