Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 62/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατά 1 έτος, με θέμα: «Προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ»

Με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα, βάσει τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους έξι εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων δεκαεπτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (6.090.517,62 €) [συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης ενός (1) έτους πέραν της 2ετούς Σ-Π], μη συμπεριλαμβανομένου των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 6%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 238370.

Έναρξη υποβολής προσφορών η 12η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 08η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 14η Νοεμβρίου 20223, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210- 3451748. Υπεύθυνη επικοινωνίας, Υπολοχαγός (ΥΚ) Καλλιόπη Πανταζοπούλου, email: str-asdys-dpm5@army.gr

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο 424 ΓΝΣΕ: Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ενεργού εξοπλισμού πληροφορικής

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας