Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια Masterbatch

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 39/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια 40.000 κιλών masterbatch για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700 ΣΕ» με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους διακοσίων εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (260.896,00 €), συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 196892.

 Έναρξη υποβολής προσφορών η 23η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 28η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 348 3224.

Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπολοχαγός (Ο) Δημήτριος Κερμελής, email: strasdys-dpm3@army.gr

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο 79η ΑΔΤΕ: Προμήθεια Οπωροκηπευτικών & Ελαιόλαδου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας