Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: 1) Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 700 ΣΕ, 2) Προμήθεια φαρμακευτικών υλικών, 3) Προμήθεια Κρυογονικών φιαλών τιτανίου

1.

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 74/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, με «Ανοικτή Διαδικασία», με θέμα: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 700 ΣΕ».

Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρούφ). Τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 22α Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/3γ {οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρούφ [Στρατόπεδο Ανχη (ΜΧ) Ευάγγελου Γαζή]} καθημερινά από 09:00 έως 14:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο χειριστή: Λοχαγό (ΤΧ) Νικόλαο Σπυράκη, στο τηλέφωνο (+30) 210 348 3144-3020, στην τιμή των είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (25,60 €) ανά αντίγραφο.

Δύναται να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο με κατάθεση στο λογαριασμό υπ. αριθ. (IBAN) GR07 0260 2370 0008 7020 1074 417 της Τράπεζας Eurobank, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία: «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 74/23 – ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ» και αποστολή της εν λόγω απόδειξης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: str-asdys-dpm3@army.gr

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr ) και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, email: str-asdys-dpm7@army.gr

2.

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 71/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης – Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατά 1 έτος,  με θέμα: «Προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (φάρμακα κεντρικού νευρικού συστήματος), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ».

Με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής [χαμηλότερη Προσφερόμενη Τιμή (Π.Τ.)].

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους τετρακοσίων εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (409.360,98 €), μη συμπεριλαμβανομένου των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 6%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 256133.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 22η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210- 3483138. Υπεύθυνη επικοινωνίας, Λοχαγός (ΥΟ) Νικόλαος Νικηφόρος, email: strasdys-dpm5@army.gr

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, email: str-asdys-dpm7@army.gr

3.

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 73/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει  Διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, με «Ανοικτή Διαδικασία» με θέμα: «Προμήθεια Κρυογονικών φιαλών τιτανίου θερμικής διόπτρας MIRA του Ο/Σ MILAN».

Κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρούφ). Τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 22α Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/4δ {οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρούφ [Στρατόπεδο Ανχη (ΜΧ) Ευάγγελου Γαζή]} καθημερινά από 09:00 έως 14:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο χειριστή: Ανθστή (ΠΖ) Δημήτριο Παπαϊωάννου, στο τηλέφωνο (+30) 210 348 3237-3148, στην τιμή των είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (24,60 €) ανά αντίγραφο.

Δύναται να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο με κατάθεση στο λογαριασμό υπ. αριθ. (IBAN) GR07 0260 2370 0008 7020 1074 417 της Τράπεζας Eurobank, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία: «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 73/23 – ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ» και αποστολή της εν λόγω απόδειξης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: str-asdys-dpm4@army.gr

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr ) και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο Τα Μύδια Πιερίας συμμετέχουν στην έκθεση «Horeca Expo 2023» στη Γάνδη του Βελγίου από 19 έως 22 Νοεμβρίου με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Πιερίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας