Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: 1. Προμήθεια μπερέδων, 2. Προμήθεια πάγκων & καθισμάτων και 3. Προμήθεια υφάσματος ραιγιόν

Ανακοινώνουμε ότι το η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει τους κάτωθι διαγωνισμούς.

1.«Προμήθεια μπερέδων, για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και περιοδικής χορήγησης στελεχών, για τα έτη 2025 – 2027»

Ανακοινώνουμε ότι το η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 01/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με θέμα: «Προμήθεια μπερέδων, για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και περιοδικής χορήγησης στελεχών, για τα έτη 2025 – 2027»

Κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους: επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (720.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 326254.

Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, έχει καταχωρήσει την περίληψη της σχετικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 26 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: 01 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 348 3224. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπολοχαγός (Ο) Δημήτριος Κερμελής, email: strasdys-dpm3@army.gr

2. «Προμήθεια πάγκων και καθισμάτων πτυσσόμενων γενικής χρήσης, με σκοπό την κάλυψη αναγκών μονάδων (ειρηνευτικών αποστολών, εθνικών ασκήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εστιατορίων – θαλάμων οπλιτών»

Ανακοινώνουμε ότι το η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 02/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με θέμα: «Προμήθεια πάγκων και καθισμάτων πτυσσόμενων γενικής χρήσης, με σκοπό την κάλυψη αναγκών μονάδων (ειρηνευτικών αποστολών, εθνικών ασκήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εστιατορίων – θαλάμων οπλιτών».

Κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους: πεντακοσίων δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (502.500,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 328252.

Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, έχει καταχωρήσει την περίληψη της σχετικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 26 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: 01 Μαρτίου 204, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 348 3224. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπολοχαγός (Ο) Δημήτριος Κερμελής, email: strasdys-dpm3@army.gr

3. «Προμήθεια υφάσματος ραιγιόν Νο 125, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής ειδών ένδυσης του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025 – 2026»

Ανακοινώνουμε ότι το η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 03/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με θέμα: «Προμήθεια υφάσματος ραιγιόν Νο 125, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής ειδών ένδυσης του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025 – 2026».

Κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ύψους: εκατό πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (153.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 328253.

Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, έχει καταχωρήσει την περίληψη της σχετικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 26 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: 01 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 348 3224. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπολοχαγός (Ο) Δημήτριος Κερμελής, email: strasdys-dpm3@army.gr

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου: Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2024

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας