Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ – Προμήθεια Α΄ Υλών, για την Κάλυψη Αναγκών του Διακλαδικού Προγράμματος Παραγωγής Χρωμάτων και Πλαστικών Ειδών του 691 ΒΕΒ

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 14/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας με θέμα: «Προμήθεια Α΄ Υλών, για την Κάλυψη Αναγκών του Διακλαδικού Προγράμματος Παραγωγής Χρωμάτων και Πλαστικών Ειδών του 691 ΒΕΒ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (559.630,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 24200000 Χρώματα και χρωστικές ουσίες

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: η 20η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: η 26η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348 3224 και ΦΑΞ: 210 3454603.

Υπεύθυνος επικοινωνίας, Αντισυνταγματάρχης (ΥΠ) Μιχαήλ Τσακίρογλου (email: asdysdpm@otenet.gr)

Αναθέτουσα αρχή: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) / 3α Ταχ. διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1-ΡΟΥΦ,  17778  AΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon

Προηγούμενο ΔΕΥΑΡ – Προμήθεια έξι (6) οχημάτων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας