Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ – Προμήθεια Ελαιολιπαντικών Λιπάνσεως Μέσων Εδάφους για Κάλυψη Αναγκών των Κλάδων των ΕΔ

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 13/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, 4ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια ελαιολιπαντικών λιπάνσεως μέσων εδάφους για κάλυψη αναγκών των Κλάδων των ΕΔ», CPV: 09211820 Ορυκτέλαια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (5.831.715,39 €), χωρίς ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Έναρξη υποβολής προσφορών: Η 22η Μαρτίου  2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: η 21η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Η 29η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348 3136 και ΦΑΞ: 210 3454603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπολοχαγός (ΕΜ) Δημήτριος Αθανασόπουλος, (email: asdysdpm@otenet.gr ).

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr ).

Αναθέτουσα αρχή: Επίσημη επωνυμία: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) /2α

Ταχ. διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 – ΡΟΥΦ Πόλη: AΘΗΝΑ

Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon

Ταχ. κωδικός: 17778 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπολοχαγός (ΕΜ) Δημήτριος Αθανασόπουλος Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr Τηλέφωνο: +30 2103483136 Φαξ: +30 2103454603 Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: http://www.army.gr

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Έναρξη υποβολής προσφορών: Η 22η Μαρτίου  2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: η 21η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Η 29η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348 3136 και ΦΑΞ: 210 3454603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπολοχαγός (ΕΜ) Δημήτριος Αθανασόπουλος, (email: asdysdpm@otenet.gr ).

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr ).

Αναθέτουσα αρχή: Επίσημη επωνυμία: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) /2α

Ταχ. διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 – ΡΟΥΦ Πόλη: AΘΗΝΑ

Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon

Ταχ. κωδικός: 17778 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπολοχαγός (ΕΜ) Δημήτριος Αθανασόπουλος Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr Τηλέφωνο: +30 2103483136 Φαξ: +30 2103454603 Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: http://www.army.gr

Προηγούμενο Το Επιμελητήριο Πιερίας επιδοτεί κατά 80% τη συμμετοχή σου στα Νέα Επιμορφωτικά Σεμινάρια της Επιμελητηριακής Σχολής!

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας