Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ – Προμήθεια στολών ασκήσεων – εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 11/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με θέμα: «Προμήθεια στολών ασκήσεων-εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου, με ύφασμα σύμμεικτο συνθέσεως 50% βαμβάκι – 50% πολυεστέρας (50-50), για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και περιοδικής χορήγησης στελεχών», CPV 35812000 Στολές εκστρατείας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: οκτώ εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (8.064.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Έναρξη υποβολής προσφορών: Η 19η Μαρτίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: Η 21η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Η 29η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348 3224 και ΦΑΞ: 210 3454603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Αντισυνταγματάρχης (ΥΠ) Μιχαήλ Τσακίρογλου (email: asdysdpm@otenet.gr).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Αναθέτουσα αρχή: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) / 3α

Ταχ. διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 – ΡΟΥΦ

Πόλη: AΘΗΝΑ

Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon

Ταχ. κωδικός: 17778

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Αντισυνταγματάρχης (ΥΠ) Μιχαήλ Τσακίρογλου Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr Τηλέφωνο: +30 2103483224 Φαξ: +30 2103454603

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: http://www.army.gr

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ – Προμήθεια Ελαιολιπαντικών Λιπάνσεως Μέσων Εδάφους για Κάλυψη Αναγκών των Κλάδων των ΕΔ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας