Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος»: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. 18/2022 Διακήρυξη προκηρύσσειηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, με θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού», (CPV 33141620-2 «Ιατρικοί εξοπλισμοί»), (KAE 9349) στο πλαίσιο του προγράμματος COOFHEA2 για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Προ ΦΠΑ 13.790,32€ Δεκατρείς Χιλιάδες Επτακόσια Ενενήντα ευρώ και Τριάντα Δύο λεπτά. ΑΞΊΑ ΦΠΑ 24% 3.309,68€ Τρεις Χιλιάδες Τριακόσια Εννέα ευρώ και Εξήντα Οκτώ λεπτά. Συμπεριλ. ΦΠΑ 17.100,00€ Δεκαεπτά Χιλιάδες Εκατό ευρώ και Μηδέν λεπτά.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Από: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Τα έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, υποβάλλονται στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Δευτέρα 19/12/2022, ώρα 13:3.  ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται ηλεκτρονικά για κάθε είδος – τμήμα στο αντίστοιχο συστημικό α/α στο ΕΣΗΔΗΣ, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή σε χωριστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο ανά είδος – τμήμα συμμετοχής, στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως Τέταρτη 21/12/2022, ώρα 12:30.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Τέταρτη 21/12/2022, ώρα 13.30.

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «Θησέας»: Προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας