Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου: Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S.

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. 18/2022 Διακήρυξη προκηρύσσειηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, με θέμα: «Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S. του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του συνόλου του περιγραφόμενου έργου.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: ΒΑΣΙΚΟ CPV: 32428000-9 «Αναβάθμιση δικτύου», 32420000-3 «Εξοπλισμός δικτύου» Λοιποί CPV: 30232000-4 «Περιφερειακός εξοπλισμός», 72243000-0 «Υπηρεσίες προγραμματισμού».

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12/2022 ώρα 13:00 μ.μ.  ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/2022, ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/2022, ώρα 12:30 μ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Από: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr/  του συστήματος

Πληροφορίες: ΤΟΥΡΙΚΗ ΟΛΓΑ ΤΗΛ: 26953-60606 E-mail otouriki@zante-hospital.gr

Προηγούμενο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS)

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας