Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου: Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S.

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. 18/2022 Διακήρυξη προκηρύσσειηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, με θέμα: «Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S. του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του συνόλου του περιγραφόμενου έργου.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: ΒΑΣΙΚΟ CPV: 32428000-9 «Αναβάθμιση δικτύου», 32420000-3 «Εξοπλισμός δικτύου» Λοιποί CPV: 30232000-4 «Περιφερειακός εξοπλισμός», 72243000-0 «Υπηρεσίες προγραμματισμού».

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12/2022 ώρα 13:00 μ.μ.  ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/2022, ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/2022, ώρα 12:30 μ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Από: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr/  του συστήματος

Πληροφορίες: ΤΟΥΡΙΚΗ ΟΛΓΑ ΤΗΛ: 26953-60606 E-mail otouriki@zante-hospital.gr

Προηγούμενο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας