Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γενικό Νοσομείο Ζακύνθου – Προμήθεια τροφίμων (είδη κρεοπωλείου) / ειδών αρτοποιίας

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ -ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ προκηρύσσει δύο παρακάτω διαγωνισμούς.

  1. «Προμήθεια τροφίμων (είδη κρεοπωλείου)»

Με την υπ’ αριθμ. 13/2022 διακήρυξη , προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με θέμα: «Προμήθεια τροφίμων (είδη κρεοπωλείου)», (CPV 15119000-5 Διάφορα κρέατα) (KAE 1511).

Πιθανή ποσότητα: 9.505 κιλά, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ για περίπου ένα (1) έτος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: Σαράντα Τέσσερις Χιλιάδες Διακόσια Σαράντα Επτά ευρώ και Εβδομήντα Εννέα λεπτά 44.247,79 € προ ΦΠΑ και Πενήντα Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά 50.000,00 € μεΦΠΑ 13% (5.752,21 €).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής ( ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τρίτη 26/7/2022, ώρα 13:00

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την Παρασκευή 29/7/2022, ώρα 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Από: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ
Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΗΛ. : 26953-60606 E-mail : grafprom@1696.syzefxis.gov.gr

2. «Προμήθεια τροφίμων – ειδών αρτοποιίας», (CPV 15811100-7,Ψωμί)(ΚΑΕ 1511).

Πιθανής προϋπ. Δαπάνης: 6.860,12 € προ ΦΠΑ ή 7.751,94 € συμπ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Πιθανή ποσότητα: 3.500 τεμάχια, 5.550 κιλά.

Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου, για όσα είδη περιλαμβάνονται σε αυτό.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και πιθανές διευκρινήσεις επί της προσκλήσεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες: Τερέζα Παπαδάτου ΤΗΛ.: 2695360607, FAX: 2695022245 E-mail: papadatout@zante-hospital.gr

Προηγούμενο 11η ΕΒΕΠ-Κ. Μακεδονίας: Σε στεγασμένο χώρο που θα ξεπερνά τα 4.000 τμ., αναβαθμισμένη και εμπλουτισμένη με παράλληλες εκδηλώσεις

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας