Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γενικό Νοσομείο Ζακύνθου – Aντιμικροβιακή θωράκιση / Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ -ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, προκηρύσσει τους δ΄ύο παρακάτω ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

1.«Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
Με την υπ’ αριθμ. 6/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, με θέμα: «Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
208.870,97 € Διακόσιες Οκτώ Χιλιάδες Οκτακόσια Εβδομήντα ευρώ και Ενενήντα Επτά λεπτά
50.129,03 € Πενήντα Χιλιάδες Εκατόν Είκοσι Εννέα ευρώ και Τρία λεπτά
259.000,00 € Διακοσίων Πενήντα Εννέα Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 14715000-6 , ΧΑΛΚΟΣ 42514310-8 , ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ 31120000-3 , ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 39330000-4 , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ.   KAE: 9749

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί του συνόλου του περιγραφόμενου έργου.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τρίτη 02/08/2022 ώρα 13:00 μ.μ.

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την Παρασκευή 05/08/2022, ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Παρασκευή 05/08/2022, ώρα 12:30 μ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Από: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http:// www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών ΤΗΛ. : 26953-60606 E-mail : grafprom@1696.syzefxis.gov.gr

2. Προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Με την υπ’ αριθμ. 15/2022 διακήρυξη , προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, με θέμα: «Προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 9349) στο πλαίσιο του προγράμματος COOFHEA2 για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV που περιλαμβάνονται: 33123230-9, 33157400-9, 33171000-9, 33172100-7, 33182100-0, 33194000-6, 33195000-3, 38434540-3, 42992000-6, 39330000-4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Προ ΦΠΑ: 159.208,95 € (Εκατόν Πενήντα Εννέα Χιλιάδες Διακόσια Οκτώ ευρώ και Ενενήντα Πέντε λεπτά)
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%: 38.210,15 € (Τριάντα Οκτώ Χιλιάδες Διακόσια Δέκα ευρώ και Δέκα Πέντε λεπτά)
Συμπεριλ. ΦΠΑ: 197.419,10 € (Εκατόν Ενενήντα Επτά Χιλιάδες Τετρακόσια Δεκαεννέα ευρώ και Δέκα λεπτά)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Από Παρασκευή 22/7/2022, ώρα 08:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τρίτη 2/8/2022, ώρα 13:00, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται ηλεκτρονικά για κάθε είδος – τμήμα στο αντίστοιχο συστημικό α/α στο ΕΣΗΔΗΣ, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή σε χωριστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο ανά είδος – τμήμα συμμετοχής, στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως Παρασκευή 5/8/2022, ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Παρασκευή 5/8/2022, ώρα 11.30 π.μ.

Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΗΛ. : 26953-60606 E-mail : grafprom@1696.syzefxis.gov.gr

Προηγούμενο Γενικό Νοσομείο Ζακύνθου – Προμήθεια τροφίμων (είδη κρεοπωλείου) / ειδών αρτοποιίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας