Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΓΝΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, με την υπ. αριθμ. 21/ 2022 Επαναληπτική Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου με θέμα: «Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων», δηλαδή Αποκομιδή, μεταφορά, διάθεση και επεξεργασία νοσοκομειακών αποβλήτων, του Γ. Ν. Ζακύνθου, πιθανή ποσότητα 28.590 κιλά. Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: 186850.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Εκτιμώμενη αξία μη συμπερ. ΦΠΑ, Εβδομήντα Δύο Χιλιάδες Πεντακόσια Ογδόντα ευρώ και Εξήντα Πέντε λεπτά (72.580,65 €), ΦΠΑ 24% Δεκαεπτά Χιλιάδες Τετρακόσια Δεκαεννέα ευρώ και Τριάντα Πέντε λεπτά (17.419,35 €), Ανώτατη αξία συμπερ. ΦΠΑ 24% Ενενήντα Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά (90.000,00 €).

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: (CPV 90524100-7) «Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων», (CPV 90524400-0) «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων», (CPV 90524000-6) «Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τετάρτη 29/03/2023, ώρα 13:30 στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την Παρασκευή , 31/03/2023 , ώρα 12:00

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Παρασκευή 31/03/2023, ώρα 13:00

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Η ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα υποβληθούν μόνο για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες εκτιμώμενες ποσότητες για την: Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων και για τις Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων α) αποτέφρωση β) αποστείρωση.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Από ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες: ΜΠΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΗΛ.: 26953-60606 E-mail: grafprom@1696.syzefxis.gov.gr

Προηγούμενο Δυναμική τηλεοπτική καμπάνια του Επιμελητηρίου Πιερίας, για την προώθηση του φρέσκου Μυδιού Πιερίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας