Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) απευθύνει πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς με θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού», (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί»), (KAE 9349) στο πλαίσιο του προγράμματος COOFHEA2 για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣA ΔΑΠΑΝΗ: 10.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Υποβάλλεται φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως 13/03/2023, ώρα 12:00.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα είδη- τμήματα. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν τη συνολική ζητούμενη ποσότητα ανά είδος. Προσφορές για διαφορετική από τη ζητούμενη ποσότητα, απορρίπτονται και δε λαμβάνονται υπόψη για το συγκεκριμένο είδος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  96Ρ34690ΒΞ-ΤΞΖ }& ΚΗΜΔΗΣ {ΑΔΑΜ: 23PROC012205076}

Προηγούμενο Επιμελητήριο Κορινθίας: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας