Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΓΝ Ζακύνθου “Άγιος Διονύσιος”: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. 17/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων, με θέμα: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ. για ένα (1) έτος.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Εκτιμώμενη αξία μη συμπερ. ΦΠΑ Εξήντα Δύο Χιλιάδες Διακόσια ευρώ και Μηδέν λεπτά (62.200,00 €), με ΦΠΑ 24% Δεκατέσσερις Χιλιάδες Εννιακόσια Είκοσι Οκτώ ευρώ και Μηδέν λεπτά (14.928,00 €), Ανώτατη αξία συμπερ. ΦΠΑ 24% Εβδομήντα Επτά Χιλιάδες Εκατόν Είκοσι Οκτώ ευρώ και Μηδέν λεπτά (77.128,00 €).

ΚΩΔΙΚΟΙ: (CPV 50421200-4) και (KAE  0887 ).

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr/ 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 60ΙΝ4690ΒΞ-ΖΤΖ & ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 23PROC013545653 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 237133 .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Από την ΤΕΤΑΡΤΗ, 11/10/2023 , ώρα 09:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Έως την ΔΕΥΤΕΡΑ , 23/10/2023, ώρα 13:00 ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την ΤΕΤΑΡΤΗ , 25/10/2023 , ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ, 25/10/2023, ώρα 11.30 π.μ.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», (Α.Φ.Μ.) 999519547, Ταχυδρομική διεύθυνση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Πόλη Ζάκυνθος, Τ.Κ. 291 00,  ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο 2695360606, e-mail: balost@1696.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες:  ΜΠΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Τηλ.: 2695360606

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.zante-hospital.gr/

Προηγούμενο Εθιμοτυπική επίσκεψη Αντιπροσωπείας από την Καρινθία της Αυστρίας στο Επιμελητήριο Πιερίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας