Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Ζακύνθου: Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθειας Αναλώσιμων Υλικών για ΜΕΘ για την κάλυψη αναγκών του για περίπου ένα (1) έτος

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. 14/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Επαναληπτικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, με θέμα: «Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθειας Αναλώσιμων Υλικών για ΜΕΘ για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ. για περίπου ένα (1) έτος».

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:  CPV 33140000-3, ( Ιατρικά αναλώσιμα )

ΕΣΗΔΗΣ η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 344503

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: Πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (5.450,80€) προ ΦΠΑ, Αξία ΦΠΑ Χίλια διακόσια πενήντα ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά 1.250,99€, Πιθανή Δαπάνη συμπερ. ΦΠΑ  Έξι χιλιάδες επτακόσια ένα ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτά (6.701,79€).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, ώρα 13:00 μ.μ.

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, ώρα 11:30 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http:// www.promitheus.gov.gr

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Από: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες: ΤΟΥΡΙΚΗ ΟΛΓΑ ΤΗΛ: 26953-60606, E-mail: otouriki@zante-hospital.gr

Προηγούμενο 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: Ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητάς της

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας