Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Ζακύνθου: Προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (Με παραχώρηση Δεξαμενής) για την κάλυψη των αναγκών του

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. 05/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με θέμα: «Προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (Με παραχώρηση Δεξαμενής) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου», για περίπου ένα (1) έτος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Εκτιμώμενη αξίαΕκατόν Είκοσι Τέσσερις Χιλιάδες Εκατόν Ενενήντα Τρία ευρώ και Πενήντα Πέντε λεπτά (124.193,55€) προ ΦΠΑ, + (ΦΠΑ 24 %) Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Οκτακόσια Έξι ευρώ και Σαράντα Πέντε λεπτά (29.806,45€), Αξία συμπερ. ΦΠΑ 24% Εκατόν Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες και Μηδέν λεπτά (154.000,00€).

KAE -ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  KAE 1614 – ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 24111900-4, «Οξυγόνο»
ΛΟΙΠΟΙ KAE – ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:
ΚΑΕ 0829 – ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 60000000-8, «Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)»
ΚΑΕ 0439 – ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 63121100-4, «Υπηρεσίες αποθήκευσης»
ΚΑΕ 0819 – ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44612200-5, «Δεξαμενές αερίου»

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr/ του συστήματος
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Από: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr/ του συστήματος.

Τα έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, υποβάλλονται στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15/4/2024 , ώρα 13:00
ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία – Πρωτόκολλο έως την ΠΕΜΠΤΗ 18/4/2024, ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 18/4/2024, ώρα 11.30 π.μ.

Πληροφορίες: Θεόδωρος Μπάλος, Τηλ.:  2695360606

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ» Προμήθειες: Α. Συσκευών Παροχής Οξυγόνου, Β. 50 (πενήντα) Κρανών Ιπταμένου Ε/Π ΝΗ90, Γ. Μονάδας Υδροβολής Υλικών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας