Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος Πύδνας-Κολινδρού: Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού έτους 2023

Ανακοινώνουμε ότι ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ με την απόφαση με αρ. πρωτ. 12771/1-12-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011840940, ΑΔΑ Ψ40ΔΩ1Π-7Τ8) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΟΥ & ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ» όπως περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 13/2022 μελέτη προμήθειας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 45.682.05πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 26/01/2023 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) προμήθειες και υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), όπου θα καταχωρηθούν και θα αναρτηθούν τα σχετικά έγγραφα.

Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΉ 38, 60300 ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΤΗΛ.: 2353350100-121, e-mail: aiginio@otenet.gr  Γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο http://www.pydnaskolindrou.gr  Αρμόδιες για πληροφορίες: κα Παγώνα Πατσιούρα

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Παροχή υπηρεσιών μονώσεων, επισκευής & συντήρησης δωμάτων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας