Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΕΥΑΡ – Προμήθεια έξι (6) οχημάτων

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΥΑΡ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με θέμα: «Προμήθεια έξι (6) οχημάτων», για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 159.000,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής ανά Είδος Οχήματος χωρίς ΦΠΑ, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Συστημικοί Αύξοντες Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ: 158261 – 158411 – 158414 – 158415 – 158416

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: H Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/04/2022 και ώρα 08:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/05/2022 και ώρα 13.00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, και Ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Η παρούσα προκήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον διαδικτυακό τόπο ΤΟΥ ΚΗΔΜΗΣ (WWW.EPROCUREMENT.GOV.GR), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΥΑΡ : WWW.DEYAR.GR

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, από την Δ/νση Πληροφορικής της ΔΕΥΑΡ (κ. Κυριάκος Παπαμιχαήλ, τηλ: 22410 45355) και κ. Νικόλαος Κορναρόπουλος τηλ. 22410 45336 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προηγούμενο Τα νέα μέτρα από 1 Μαΐου 2022 έως και 16 Μαΐου 2022

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας