Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ: Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Αυτομάτου Συστήματος Απομακρυσμένων Μετρήσεων Υδρομετρητών

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΥΑΡ), προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (AMI) FIXNET, ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ», για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 702.000,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%,) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού (υλικών και εργασιών) χωρίς ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 175883

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: H Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/12/2022 ώρα 13.00

Η παρούσα προκήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ), στον διαδικτυακό τόπο ΤΟΥ ΚΗΔΜΗΣ (WWW.EPROCUREMENT.GOV.GR ), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΥΑΡ : WWW.DEYAR.GR            

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, από την Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ (κ. Γιώργος Κυρμιχάλης, τηλ: 22410 45354) και κ. Κυριάκος Παπαμιχαήλ τηλ. 22410 45301 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προηγούμενο Αλβανία: Προκήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για την σχεδίαση, κατασκευή και λειτουργία πλωτής φωτοβολταϊκής μονάδας ισχύος 12,9 MW, στη λίμνη HPP Vau I Dejes, στη Σκόδρα / Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιράνων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας