Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ: Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Ανακοινώνουμε ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), με την Αριθμ. Πρωτ. 2391 Διακήρυξη, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, με θέμα: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 672.060,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό, στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Δωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και νυν Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων), ανά είδος, για βενζίνη αμόλυβδη 75.000 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 330.000 λίτρα και πετρέλαιο θέρμανσης 30.000 λίτρα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 672.060,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 184749

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: H Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/03/2023 ώρα 08:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06/04/2023 ώρα 13.00 μ.μ.

Η παρούσα προκήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ), στον διαδικτυακό τόπο ΤΟΥ ΚΗΔΜΗΣ (WWW.EPROCUREMENT.GOV.GR ), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΥΑΡ: WWW.DEYAR.GR 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, από την Υπηρεσία Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ (κ. Παναγιώτης Γιώτας, τηλ: 22410-45318), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Διαχείρισης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας