Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΟΥ Αεροπορικής Βάσης Λάρισας: Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

1.

α. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΟΥ Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας).

β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (Τέρμα Αγιάς – Λάρισα – Τ.Κ. 41336 – Τηλ.: 2410 515475-6).

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.

α. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών ΑΤΑ & Μονάδων του.

β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 220.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 272.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

γ. Ποσότητα (εκτιμώμενη): Ως Παράρτημα Ι της διακήρυξης Δ.02/23.

δ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση Προμήθειας Υλικών.

4.

α. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: Βλέπε σημείο ένα (1β).

β. Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr.

γ. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 179778.

5.

α. Έναρξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 20η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ.

β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 7 η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

γ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 8 η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ.

Προηγούμενο Έκθεση εξαγωγών βιομηχανίας λευκών ειδών: İSFA23, 02-05 Μαρτίου 2023, Κωνσταντινούπολη-Τουρκία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας