Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΟΥ Α/Β Λάρισας: Προμήθεια Δύο (2) Εξομοιωτών Βολών Φορητού Οπλισμού

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’  αριθμ. 03/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Δύο (2) Εξομοιωτών Βολών Φορητού Οπλισμού», προς κάλυψη αναγκών της 110ΠΜ & της 124ΠΒΕ.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 220.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 272.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος.

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 183028.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 29η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 31η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: ΔΟΥ Α/Β Λάρισας(Τέρμα Αγιάς – Λάρισα – Τ.Κ. 41336 – Τηλ.: 2410 515475-6).

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια τριών (3) συσκευών απολύμανσης νοσοκομειακών συσκευών και οργάνων με υπεριώδη ακτινοβολία UV-C LIGHT

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας