Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΟΥ Α/Β Λάρισας: Προμήθεια Οχημάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδων ΑΤΑ

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 06/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Οχημάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδων ΑΤΑ».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 211.612,90€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 262.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά όχημα, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά όχημα.

Ποσότητα (εκτιμώμενη): Εννέα (9) Τεμάχια.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 5η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 7η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Τόπος παράδοσης: 114ΠΜ (Αεροπορική Βάση Τανάγρας – Σχηματάρι Βοιωτίας).

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 199127

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (Τέρμα Αγιάς – Λάρισα – Τ.Κ. 41336 – Τηλ.: 2410 515475-6), doy.htaf@haf.gr

Προηγούμενο 206 ΠΑΥ: Αποκατάσταση Βλαβών Συστήματος Αγκυροβολίου της 117ΠΜ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας