Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΟΥ Α/Β Λάρισας: Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ)

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 10/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ)»

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα (χαμηλότερη) από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος και για τη συνολική ζητούμενη ποσότητα αυτού.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 99.483,72€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 112.416,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%).

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 254192.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 14 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 15 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

Τόπος παράδοσης: 110 ΠΜ (Αεροπορική Βάση Λάρισας) & ΔΑΚ (Ελευθέριο) .

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:30: ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (Τέρμα Αγιάς – Λάρισα – Τ.Κ.: 41336 – Τηλ.: 2410 515475-6).

Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδυκτιακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Προηγούμενο ΜΕΡΥΠ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας επ’ ωφελεία της ΣΣΑΣ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας