Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΥΒ «ΘΑΛΗΣ» : Προμήθεια Τροφίμωντων κλιμάκων του Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΚΤΕΔ) και λοιπών ειδών συσσιτίου

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΗΣ «ΘΑΛΗΣ’/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ.  02/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Τροφίμων των κλιμάκων του Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΚΤΕΔ) και λοιπών ειδών συσσιτίου», για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων του Κέντρου Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ-Σπάρτης), συμπεριλαμβανομένου του 2ου Τάγματος με Έδρα το Γύθειο και της ΛΑΦ Σπάρτης.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 26η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 01η Ιουνίου  2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα επτά και ογδόντα ενός λεπτών (282.787,81€), με ΦΠΑ 13 %, [διακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά (250.254,70 €) χωρίς ΦΠΑ].

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 189638.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 7496609. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Συνταγματάρχης (ΕΜ) Βασίλειος Γαλάνης (email: str-asdys-dpm2@army.gr ).

Προηγούμενο Απολογισμός Δράσεων 2022

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας