Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Επιμελητήριο Άρτας – Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων

Ανακοινώνουμε ότι το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ, με την υπ’ αριθμ. 1132/20-10-2022, διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 174612) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με θέμα: «Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων Επιμελητηρίου Άρτας», με εκτιμώμενη αξία 96.010,00€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 119.052,40€ με ΦΠΑ (CPV): 31527260-6, 31712331-9 & 45314120-8.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 15-11-2022 ΩΡΑ: 13:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 21-11-2022 ΩΡΑ: 13:00 μ.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ).

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από το Επιμελητήριο Άρτας στο τηλέφωνο 2681028728 και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Άρτας https://www.e-artas.gr/

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα. Αριστέα Αναγνωστοπούλου, στο τηλέφωνο 2681028728.

  1. Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ
  2. Προκήρυξη με ΑΔΑΜ
  3. Διακήρυξη με ΑΔΑΜ
  4. ESPD
  5. Παράρτημα II – Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης
  6. Παράρτημα III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
  7. Παράρτημα V – Υπόδειγμα Σύμβασης
  8. Μελέτη V1-1 – ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ & ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ»
  9. Μελέτη V1-2 – ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
  10. Μελέτη V1-3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (BEMS)
Προηγούμενο Αυξημένα περιστατικά απάτης σε εισαγωγές πέλλετ από την Πολωνία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας