Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Προμήθεια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 56411/03-11-2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία και με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 173771)  με θέμα: «Προμήθεια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα.

Με εκτιμώμενη αξία 99.256,45€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 123.078,00€ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. . Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/11/2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/11/2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr

Προηγούμενο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας