Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΚΕΑ (Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών): Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ψηφιακής Βιομηχανικής Ακτινογραφίας

Ανακοινώνουμε ότι το ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 03/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ψηφιακής Βιομηχανικής Ακτινογραφίας (Computed Radiography) Ακτίνων-X (XRAY) σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων ΠΕΔ-Α-011».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 132.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 8,2476%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 163.680,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ποσότητα: Ένα (1) είδος-τεμάχιο.

Είδος σύμβασης – Διάρκεια: Σύμβαση προμήθειας υλικών – έξι (6) μήνες, ήτοι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη υπογραφής της σύμβασης.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (Κ.Ε.Α.) Ελευσίνα Αττικής, ΤΚ 19200 Tηλ. 2105502244, -40, e-mail: eoy.kea@haf.gr

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 219166

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 22 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 22 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 11 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: 1) Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 700 ΣΕ, 2) Προμήθεια φαρμακευτικών υλικών, 3) Προμήθεια Κρυογονικών φιαλών τιτανίου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας