Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΚΕΑ: Προμήθεια Συσκευής Προσδιορισμού Μόλυβδου σε Βενζίνες με Φασματοσκπία Ακτινών Χ κατά ASTM-D5059

Ανακοινώνουμε ότι το ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΑΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ , με την υπ’  αριθμ. 01/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Συσκευής Προσδιορισμού Μόλυβδου σε Βενζίνες με Φασματοσκοπία Ακτινών Χ κατά

ASTM-D5059».

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 76,612,90€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 8,2476%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 95.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ποσότητα: Ένα (1) είδος-τεμάχιο.

Είδος σύμβασης – Διάρκεια: Σύμβαση προμήθειας υλικών – Εκατόν ογδόντα ημέρες (180) ημέρες από την επόμενη υπογραφής της σύμβασης.

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 188969

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 07 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 05 Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 08 Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (Κ.Ε.Α.) Ελευσίνα Αττικής, ΤΚ 19200 Tηλ. 2105502244, -40, e-mail: eoy.kea@haf.gr

Προηγούμενο Πρόσκληση συμμετοχής στο 5ο Future Projects Forum στη Σαουδική Αραβία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας