Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ: Προμήθεια Αυτοματοποιημένης Μετρητικής Συσκευής Συντεταγμένων

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 01/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Αυτοματοποιημένης Μετρητικής Συσκευής Συντεταγμένων (Coordinate Measuring Machine) Σύμφωνα με την ΠΕΔ-Α-00851 Έκδοση 2η»

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 191.302,42€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 8,2476%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 237.215,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο.

Είδος σύμβασης – Διάρκεια: Σύμβαση προμήθειας υλικών – πέντε (5) μήνες, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη υπογραφής της σύμβασης.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00: Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (Κ.Ε.Α.) Ελευσίνα Αττικής, ΤΚ 19200 Tηλ. 2105502244, -40, e-mail: eoy.kea@haf.gr

Ηλεκτρονική πρόσβαση: www.promitheus.gov.gr και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 347345 5.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 17 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προηγούμενο XVI MΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ MΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»: Τροποποίηση Διακήρυξης Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια εφοδίων Κλάσης Ι (τρόφιμα συσσιτίου)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας