Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Μεραρχία Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» : Προμήθεια Γλυκών και Ειδών Ζαχαροπλαστικής

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4, με την υπ’ αριθμ. 19/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια Γλυκών και Ειδών Ζαχαροπλαστικής επ’ ωφελεία του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λάρισας  και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων (Κυλικείο – ΚΨΜ και συσσίτιο οπλιτών) και Υπηρεσιών στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων – Καρδίτσας».

Η ενδεικτική, συνολική προϋπολογισθείσα αξία, ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ (76.828,59 €) χωρίς ΦΠΑ και στις ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (86.270,31 €) με ΦΠΑ (13%), επιδεχόμενης αυξομείωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 05η Αυγούστου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013116816 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 197251.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr  καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00Ω.

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια Α’ υλών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας