Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Μεραρχία Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» : Προμήθεια Ειδών Υπόδησης

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4, με την υπ’ αριθμ. 06/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια Ειδών Υπόδησης-εξάρτησης και παρελκόμενων ειδών για κάλυψη αναγκών Μαθητών/-τριών ΣΣΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24».
Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται βάσει της τιμής, κατά είδος.
Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών , με ημερομηνία έναρξης την 15 Ιουλίου 2023.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η Τρίτη, 23 Μαΐου 2023, ώρα 10:00 μμ.
Η Προκήρυξη του διαγωνισμού, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, με αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC012614963.
Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC012614963. και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 192349.
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr, καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14:00 Ω.
Στοιχεία επικοινωνίας – επαφής: Υπλχος Αντάρης Ευάγγελος, Επιτελής ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, Τηλέφ.: 2310-025249, φαξ: 2310-025277, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr

Προηγούμενο 6η ΥΠΕ: Προμήθεια Γραφικής Ύλης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας