Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡαρχία ΥΠοστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»: 1. Προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων (κηπευτικά, αλιεύματα, κρέατα) 2. Προμήθεια ειδών κυλικείου (τυποποιημένα τοστ και σάντουιτς)

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, θα πραγματοποιήσει  τους παρακάτω Δημόσιους Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς  επ΄ ωφελεία του ΣΠ Λάρισας.

1. Με την υπ’ αριθμ. 2/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με θέμα:«Προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων (κηπευτικά, αλιεύματα, κρέατα) για κάλυψη αναγκών Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων, στις ΠΕ Τρικάλων – Καρδίτσας», εκτιμώμενου προϋπολογισμού για 18 μήνες, αξίας εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (156.334,60€) χωρίς ΦΠΑ και στις εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (176.658,10€) με ΦΠΑ (13%), Ημερομηνία διεξαγωγής 07 Μαρτίου 2024.

ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014205462 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 325310, για τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

2. Με την υπ’ αριθμ. 6/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια ειδών κυλικείου (τυποποιημένα τοστ και σάντουιτς), για κάλυψη αναγκών των Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων, στις ΠΕ Λάρισας, Τρικάλων – Καρδίτσας», εκτιμώμενου προϋπολογισμού για 18 μήνες, αξίας διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ευρώ και ογδόντα λεπτών (216.000,80€) χωρίς ΦΠΑ και των διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (244.080,90€) με ΦΠΑ (13%).

Ημερομηνία διεξαγωγής 14 Μαρτίου 2024.

ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014238454 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 340252, για τα είδη κυλικείου.

Κριτήριο κατακύρωσης, θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Οι διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το πλήρες σώμα των Διακηρύξεων αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249,

e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00 Ω.

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδας: Μελέτη για τον αγροτικό κλάδο στη Γεωργία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας