Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Προμήθεια ειδών κάβας-Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών-Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών

           

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4, προκηρύσσει τους παρακάτω τρεις Ανοικτούς Δημόσιους Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας.

Α. Θέμα: «Προμήθεια ειδών κάβας»

Με την υπ’ αριθμ. 23/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια ειδών κάβας» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα παράτασης ένα (1) εξάμηνο μονομερώς από τη Μεραρχία, με ημερομηνία έναρξης την 01 Απριλίου 2023.

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011801966.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011801966 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 178724.

Β. Θέμα: «Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών»

Με την υπ’ αριθμ. 24/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα παράτασης ένα (1) εξάμηνο μονομερώς από τη Μεραρχία, με ημερομηνία έναρξης την 01 Απριλίου 2023.

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011801859.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ : 22PROC011801859 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 178868.

Γ. Θέμα: «Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών»

Με την υπ’ αριθμ. 26/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι δώδεκα (12) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 10 Απριλίου 2023.

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011802009.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ : 22PROC011802009 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 178987.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής και των τριών προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14:00.

  

Προηγούμενο ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ : Προμήθεια Ειδών Κυλικείου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας