Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ: Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων και Ειδών Ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες του ΣΠ Λάρισας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στην Π.Ε. Λάρισας

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, με την υπ’ αριθμ. 08/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων και Ειδών Ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες του ΣΠ Λάρισας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στην Π.Ε. Λάρισας»

Η ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα αξία για 24 μήνες ανέρχεται στο ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ (69.881,00€) χωρίς ΦΠΑ και των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (78.965,53€) με ΦΠΑ (13%) επιδεχόμενης αυξομείωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης, θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το πλήρες σώμα των Διακηρύξεων αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014297627 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 345452.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249,

e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr  καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00 Ω.

Προηγούμενο Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού: Προμήθεια Υλικών Μετασκευής/ Αναβάθμισης Συστήματος Ανακρέμασης ΠΜ Καταπελτών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας