Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΜΕΡΥΠ Προμηθέας: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4, προκηρύσσει, Επαναληπτικό Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, της υπ’ αριθμ. 16.1/2023 Διακήρυξης με θέμα: «Προμήθεια Γαλακτοκομικών για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου (ΣΠΒ) και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας».

Η ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα αξία για 18 μήνες, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (139.600,00) και στις εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (157.748,00€) με ΦΠΑ 13% επιδεχόμενης αυξομείωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 27η Αυγούστου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC01325806 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 197050-2.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, μέχρι 14.00.

Στοιχεία επικοινωνίας επαφής: Σχης (ΕΜ) Παναγιώτης Καραγιάννης, Επιτελής ΜΕΡΥΠ/4οΕΓ, τηλέφωνο: 2310025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr

Προηγούμενο 251 ΓΝΑ: Προμήθεια Διαλυμάτων Αιμοδιήθησης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας